تهران – خیابان خلیج – خیابان بهشتی – پلاک 4 واحد 1